infolinia// zobacz numery

Salon Gdańsk: +48 791 439 053
Salon Katowice: +48 32 725 13 52
Salon Łódź: +48 536 319 535
Salon Poznań: +48 536 537 532
Salon Warszawa: +48 22 299 06 84
Salon Wrocław: +48 537 777 897
Zakupy internetowe: +48 881 521 108

Program lojalnościowy

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego zwanego dalej „Programem” jest 4ride.pl z siedzibą w Katowicach przy ul. Pokoju 17, zwane dalej Organizatorem.

1.2. Program ma charakter wewnętrznego programu Organizatora.

1.3. Celem Programu jest wyodrębnienie grupy stałych Klientów, zwanych dalej Uczestnikami poprzez zaoferowanie im wartości dodanej w podziękowaniu za ich przywiązanie do 4ride.

1.4. Uczestnictwo w Programie oraz udostępnianie danych osobowych na potrzeby Programu jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Programie i ewentualnego otrzymania wartości dodanej, o której mowa w pkt 1.3 powyżej.

1.5. Program funkcjonuje od miesiąca listopada 2011 roku i funkcjonować będzie przez czas nieokreślony, do odwołania przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia działalności Programu w dowolnym momencie o czym poinformuje Uczestników na stronach internetowych Organizatora z czterotygodniowym wyprzedzeniem.

1.6. Korzyści wynikające z Programu nie podlegają wymianie na gotówkę.

 

2. GROMADZENIE PUNKTÓW

2.1. Program funkcjonuje w oparciu system gromadzenia punktów partnerskich.

2.2. Punkty partnerskie uprawniają do korzystania ze specjalnej, aktualnej w danym momencie oferty cenowej i rabatowej na towary dostępne na www.mx.4ride.pl.

2.3. Programu Partnerski uprawnia do gromadzenia po każdym dokonanym zakupie – Punktów Partnerskich.

2.4. Punkty Partnerskie gromadzone są w przeliczeniu:
każda wydana złotówka  na www.mx.4ride.pl = 1 pkt Partnerski

2.5. Punkty gromadzone są na indywidualnych kontach Uczestników.

2.6. Identyfikację Uczestnika w Programie Partnerskim umożliwia adres e-mail podawany podczas każdego składania zamówienia.

2.7. Okazjonalnie wprowadzane będą dodatkowe (extra) punkty za skorzystanie w wybranych usług sezonowych. Informacje na ten temat dostępne będą na stronach internetowych Organizatora.

2.8. Informację na temat ilości zgromadzonych punktów można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta 4ride.

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania przyznanych punktów w przypadku zwrotu towarów zakupionych przez Uczestnika, również w przypadku przypuszczenia, iż punkty zostały przyznane przez pomyłkę.

 

3. ADRESACI PROGRAMU

3.1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, wyłącznie pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2. Uczestnik Programu podaje swoje dane osobowe, niezbędne do prawidłowej realizacji Programu i winien wyrazić zgodę na ich przetwarzanie przez 4ide.pl w celach marketingowych oraz związanych z Programem. Zgoda ta nie jest obowiązkowa, jednak jest konieczna do wzięcia udziału w Programie i do ewentualnego otrzymania wartości dodanej, o której mowa w pkt 1.3 powyżej.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: Uczestnik nie przestrzega Regulaminu Programu, podał nieprawdziwe dane, podawał się za inną osobę, jeżeli Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosił sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.

3.4. W przypadku śmierci Uczestnika Programu wygasa jego uczestnictwo w Programie.

 

4. REALIZACJA PUNKTÓW

4.1. Wymiana punktów na złotówki odbywa się w przeliczeniu 1 pkt = 0,02 zł.

4.2. Chcąc wymienić zgromadzone punkty na złotówki/dostęp do oferty 4ride.pl należy poinformować pracownika Organizatora o dokonanym wyborze i odjęcia odpowiedniej dla oferty liczby punktów.

4.3. W przypadku rezygnacji z wybranej oferty, gdy wymagana liczba punktów została odjęta z konta , nie ma możliwości przywrócenia punktów.

 

5. REKLAMACJE

5.1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej ilości przyznanych punktów Uczestnik Programu powinien zgłosić się do pracownika 4ride wraz z dowodem zakupu potwierdzającym dokonanie transakcji.

5.2. Reklamacje powinno się zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego daną reklamację. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania danego zgłoszenia.

5.3. Prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników Programu.

6.2. Organizator dokonuje zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie jednostronnie powiadamiając Uczestników o zmianach na 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach internetowych www.4ride.pl .